English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า ๓,๐๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๕๘๖,๖๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกเจริญ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอสนธิ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี, วิดีโอ

Historical Parks in Thailand Historical Parks in Thailand Historical Parks in Thailand Historical Parks in Thailand Historical Parks in Thailand

Custom Search
จังหวัดลพบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด มีการพบร่องรอยของศาลาเปลื้องเครื่องสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน … วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน กำแพงก่อด้วยอิฐถือปูนมีใบ … พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี

วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี

เป็นวัดเก่าแก่ ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ พระวิหาร ซึ่งเดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นเพราะจาก … วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี

บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาแยนทร์

บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาแยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี

เป็นสถานที่ใช้เป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรี ต่อมา คอนสแตนติน ฟอลคอน … บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาแยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี

เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมืองลพบุรี

เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของลพบุรี ปรางค์ก่อด้วยอิฐมีสามองค์ … เทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะแบบเขมรแบบบายน มีลักษณะปรางค์เรียงกัน ๓ องค์ … พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดท่าโพธิ์ วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชการที่ ๔ … วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี

วัดตองปุ

วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี

เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมกองทัพไทย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ … วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ … เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล

น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นธารน้ำตกเตี้ย ๆ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี สามารถลงเล่นน้ำได้ … สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล

วัดมณีชลขัณฑ์

ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี

ศาลพระกาฬอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม