Greatest Mountains of Asia, Mountain Ranges, Trekking