Vietnamese Language
Phạm Văn Đồng
Address:
Pham Van Dong Street, tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: