Vietnamese Language
Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua
Address:
Nguyem Trai, tp. Nha Trang, Phuoc Tan, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: