Vietnamese Language
Viện Hải dương học (Việt Nam)
Address:
Institute of Oceanography, Trần Phú, tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: